بلاگ

اعلام شرايط فروش فوق العاده محصولات گروه خودروسازي سايپا _ ويژه آذر

 اعلام شرايط فروش فوقالعاده محصولات گروه خودروسازي سايپا _ ويژه آذر 

احتراماً ، بدينوسيله به اطلاع متقاضيان محترم و نمايندگيهاي مجاز گروه خودروسازي سايپا ميرساند، انواع شرايط فروش محصولات گروه خودروسازي سايپا بدون فرآيند قرعه كشي به شرح جدول ذيل اعلام ميگردد:

شرايط فروش فوق العاده ) عادي ( و طرح قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت

زمان

تحويل

رنگ قابل عرضهمبلغ خودرو) ريال(نوع خودرورديف
حداكثر 90روزهسفيد قرمز –  مشكي قرمز  سفيد مشكي- نقرهاي مشكي-كرم مشكي  1/781/880/000كوييك R با گيربكس معمولي  1
سفيد  1/682/420/000كوييك با گيربكس معمولي  2
 • در صورت هرگونه افزايش در هزينههاي) شماره گذاي، بيمه، ماليات و . . . ( تا قبل از فاكتور، دعوتنامه تكميل وجه هزينههاي مربوطه براي مشتري صادر خواهد شد.

تاريخ و نحوه ثبت نام:  

متقاضيان محترم از ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 12/09/1401 ميتوانند با ورود به سايت فروش گروه خودروسازي سايپا به آدرس https://saipa.iranecar.com پس از ثبت اطلاعات شخصي و دريافت  كد كاربري و رمز عبور اخذ شده از سايت، نسبت به انتخاب نوع خودرو و ثبت نام / پيش ثبت نام اقدام نمايند .

لازم بذكر است امكان پيش ثبت نام در طرح هاي مربوط به قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت بمدت 7 روز فعال بوده و در خصوص ثبت نام ساير روش هاي فروش تا زمان تكميل ظرفيت امكان ثبت نام وجود دارد .

سایپا

 

نكات اختصاصي در خصوص طرح قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت:     

 • در راستاي ابلاغ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوبه شوراي اسلامي به تاريخ 19/08/1400، گروه خودروسازي سايپا امكان ثبت نام يكدستگاه از محصولات مطابق جدول فوق را براي مادراني كه فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاريخ  مذكور متولد شدهاند بشرح اين بخشنامه فراهم نموده است .
 • درطرحهاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت جهت كليه محصولات طرح مذكور ابتدا پيش ثبت نام انجام ميپذيرد و پس از شناسايي مادران حائز شرايط امكان ثبت نام نهايي و واريز وجه ميسر خواهد شد .
 • در طرحهاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت محدوديت پلاك فعال، حداقل سن 18 سال، دارا بودن گواهينامه  رانندگي، عدم خريد 48 ماه گذشته براي مادران حائز شرايط لحاظ نخواهد شد.
 • در طرحهاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت هر كدملي تنها مجاز به ثبت نام يك دستگاه خودرو در يكي از شركتهاي خودروساز ميباشد      .

شرايط عمومي بخشنامه: 

 • محدوديت كد ملي براي ثبت نام ها اعمال خواهد شد )هر كد ملي صرفاً مجاز به ثبت نام يك دستگاه خودرو از محصولات ميباشد ( .

 

 • حداقل سن متقاضيان خريد خودرو 18 سال و ملزم به ارائه گواهينامه رانندگي خودرو حداقل  پايه سوم مي باشند.
 • امكان صلح )خريد انصرافي( و انتقال خودرو بصورت وكالتي وجود ندارد.
 • محدوديت ثبت نام و صدور فاكتور در فروش فوق العاده انواع خودرو كوييك 18 ماه ميباشد .
 • محدوديت عدم امكان ثبت نام براي متقاضي داراي پلاك فعال انتظامي در اين روش فروش حذف گرديده است .
 • شماره كارت , شماره حساب بانكي و شماره شبا كه در آينده وجوه خريد خودرو از آن به حساب شركت خودروساز واريز مي گردد الزاماً بايد متعلق به شخص متقاضي باشد. درصورت درج اطلاعات نادرست)شماره شبا(، تمام مسئوليت آن متوجه متقاضي ثبتنامكننده خواهد بود.
 • شماره تلفن همراه اعلام شده مي بايست متعلق به شخص متقاضي باشد.
 • كدپستي متقاضي ثبت نام كننده و كد نمايندگي انتخابي توسط مشتري ميبايست از يك استان باشند. بديهي است پس از انتخاب كد نمايندگي امكان تغيير نمايندگي تحويل گيرنده وجود نداشته و مسئوليت آن بر عهده گروه سايپا نمي باشد.
 • مشتريان محترم ميبايست پس از كاركرد 1000 كيلومتر و حداكثر 5 ماه از تاريخ تحويل خودرو براي انجام سرويس اوليه به نمايندگيهاي گروه خودروسازي سايپا مراجعه نمايند در غير اينصورت گارانتي خودرو ابطال ميگردد .
 • ثبت نام براي مشتريان حقوقي ميسر نمي باشد.
 • چنانچه در هر يك از مراحل ثبت نام تا تحويل خودرو ، مشخص گردد اطلاعات متقاضي ناصحيح بوده و يا ناقض شرايط بخشنامه ميباشد، ثبت نام متقاضي كان لم يكن خواهد گرديد.
 • در صورتيكه پس از امضاي قرارداد في مابين مشتري بر حسب ضرورت و يا الزامات قانوني و يا لزوم رعايت استانداردهاي اجباري و محيط زيست از جمله ) سطح آلايندگي يورو4، يورو5 و (… شركت ملزم به نصب تجهيزات و يا لوازم اضافي ) آپشن ( بر روي خودرو گردد و يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود و يا هرگونه افزايش هزينههاي ) شماره گذاري،بيمه، ماليات، ماليات نقل و انتقال، و …( تا قبل از فاكتور خودرو صورت پذيرد، دعوتنامه تكميل وجه هزينههاي مربوطه صادر خواهد شد.
 • با توجه به اهميت كنترل مدارك هويتي و آدرس محل سكونت مشتريان ، نمايندگي موظف است مدارك و مستندات مشتريان را مطابق بخشنامههاي 184314 مورخ

12/05/1400 و 186689 مورخ 13/05/1400 و 424318 مورخ 20/10/1400 و 469251 مورخ 19/11/1400و 142204 مورخ 22/04/1401 كنترل و از صحت و سقم آن اطمينان حاصل نمايد.

 • با توجه به دستورالعملهاي صادره توسط پليس راهور ناجا مبني بر ثبت و بروزرساني اطلاعات فرديو آدرس مشتريان در سامانه شمارهگذاري موارد ذيل متذكر ميگردد:

الف(  در صورتيكه مشتري در سامانه شماره گذاري فاقد اطلاعات فردي و سكونتي بوده و يا بيشتر از يكسال از آخرين تاريخ بروزرساني اطلاعات فردي و نشاني محل سكونت آن در سامانه شماره گذاري گذشته باشد، مشتري محترم ميبايست با مراجعه به سامانه سخا ) كه در سايت اينترنتي نشاني آن موجود ميباشد( نسبت به بروزرساني و يا ثبت آخرين اطلاعات خود اقدام نموده و پس از تائيد توسط اداره پست تصوير نشاني ثبت شده در سامانه سخا را به نمايندگي محل ثبت نام خود تحويل نمايد.

ب(  در صورتيكه مشتري داراي برگه احراز سكونت باشد ميبايست حتماً برگه مذكور را به نمايندگي محل ثبت نام خود تحويل نمايد در غير اينصورت عواقب ناشي از آن بر عهده مشتري خواهد بود.

لازم به ذكر است تا زمانيكه برگه احراز سكونت توسط مشتري به نمايندگي ارائه نگردد و يا اطلاعات مورد نياز شماره گذاري به درستي ارائه نشده باشد، شماره پذيرش مشتري وارد مرحله تخصيص نخواهد شد و فاكتور نميگرددو عواقب ناشي از عدم فرآيند مذكور بر عهده مشتري خواهد بود همچنين علاوه بر اينكه سود تاخير در تحويل ناشي از عدم شماره گذاري به آنان تعلق نخواهد گرفت، هزينه پاركينگ و نگهداري خودرو نيز از ايشان دريافت خواهد شد.

 • مشتريان محترم ميتوانند جهت رويت ويژگيها و تجهيزات محصولات به سايت saipacorp.com مراجعه نمايند.
 • در روش فروش فوق العاده از زمان واريز وجه تا زمان تحويل خودرو ، سود مشاركت و انصراف صفر خواهد بود.
 • در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، خسارت تاخير در روش فروش فوق العاده معادل 36 درصد ساليانه ، محاسبه و در بازه زماني مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود.
 • در روش فروش فوق العاده يكي از بستههاي خدمت و آپشن در زمان واريز وجه بصورت پيش فرض انتخاب شده است، در صورتيكه مشتري تمايل به تغيير در بسته خدمت و آپشن و يا حذف آن داشته باشد ميتواند قبل از واريز وجه اقدام نمايد .
 • مشتريان محترم ميتوانند جهت رويت بستههاي خدمت و آپشن به سايت saipayadak.org مراجعه نمايند.

 

 

 

 

 

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *