بلاگ

فروش فوری محصولات ایران خودرو_ متقاضیان عادی _ آذر 1401

متقاضیان عادی

چهل و يكمين مرحله فروش فوق العاده و فروش فوري محصولات ايران خودرو ) ويژه متقاضيان عادي( از طريق قرعه كشي -آذر 1401

 

با عنايت به اهميت سلامت متقاضيان محترم، تاكيد مي گردد امكان ثبت نام از طريق سايت esale.ikco.ir در منزل ميسر است با سلام و احترام ؛

  بدينوسيله به اطلاع عموم متقاضيان محترم و نمايندگيهاي مجاز ميرساند شرايط فروش فوري و  فوقالعاده برخي از محصولات ايران خودرو با موعد تحويل30 و 90 روزه از طريق قرعه كشي به شرح جدول ذيل ارائه ميگردد.

متقاضياني كه در قرعهكشيهاي قبلي خودروسازان، انتخاب نشده اند نيز ميتوانند در اين طرح با شرايط ذيل ثبتنام نمايند.

در اين طرح قيمت قطعي بوده و  موعد تحويل خودروها 30و 90روزه خواهد بود.

نكته1: قبل از قرعه كشي، متقاضي هيچگونه وجهي واريز نخواهد نمود.  

نكته2: برندگان و منتخبين طرحهاي قبلي كه موفق به واريز وجه نشدهاند، نيز ميتوانند با مراجعه به سايت فروش اينترنتي محصولات ايران خودرو، نسبت به ثبتنام اقدام نمايند.

نكته3: به اطلاع متقاضيان محترم ميرساند ثبت نام اين بخشنامه همزمان با ساير بخشنامه هاي فروش فوق العاده و فروش فوري انجام ميشود و مشتري ميتواند فقط در يك بخشنامه ثبت نام نمايد.

نكته 4: نمايندگان محترم ميبايست اين بخشنامه را براي اطلاع بيشتر در محل رؤيت عموم هموطنان قرار دهند.

 

 • تاريخ شروع و مهلت ثبت نام:

طرح فروش فوق العاده)با موعد تحويل 30و 90روزه( برخي مح صولات شركت ايران خودرو )با روش قرعه ك شي( مطابق جدول انتهاي بخشنامه از روز پنجشنبه مورخ 03/09/1401 شروع و تا تاريخ 06/09/1401 ادامه خواهد داشت.

مطابق با بخ شنامه شماره 4249 دريافت كد كاربري و كلمه عبور قبل از ثبت نام در سايت فروش اينترنتي از الزامات ثبت نام ميبا شد .

لذا بديهي است در صورت عدم دريافت كد كاربري و كلمه عبور، امكان ثبت نام ميسر نخواهد بود.

 

 • مراحل ثبت نام تا واريز وجه:

مرحله اول:  متقاضي، با وارد نمودن كد كاربري و كلمه عبور خود،  به صفحه ثبت نام خود وارد مي شود و خودرو را انتخاب مينمايد.

نكته: متقاضيان مي توانند قبل از انتخاب خودرو و روش ثبت نام نيز نسبت به ايجاد پروفايل در سايت مذكور اقدام نمايند.

مرحله دوم: در پايان فرآيند ثبت نام به فرد متقاضي كد پيگيري اختصاص داده ميشود .

مرحله سوم: مراسم قرعه كشي پس از پايان مهلت ثبتنام و با حضور مراجع نظارتي برگزار ميگردد.

مرحله چهارم:  فهرست منتخبين قرعه كشي، حداكثر 3 روز پس از پايان ثبتنام از طريق سايت فروش اينترنتي و ارسال پيامك اعلام ميگردد و متقاضي ميبايست با مراجعه به سايت، از وضعيت ثبتنام خود )انتخاب يا عدم انتخاب در قرعه كشي( مطلع گردد.

 

مرحله پنجم: فرد انتخاب شده، ميبايست ظرف مهلت 3 روز وجه كامل خودرو را از طريق سايت فروش اينترنتي ايران خودرو به آدرس:

esale.ikco.ir واريز نمايند . در صورت عدم واريز وجه ، ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي ميگردد.

نكته1 :در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در شرايط احراز خريدار ) شرايط عمومي و اختصاصي (در هرمرحله تا قبل از تحويل خودرو، ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي ميشود و وجه مشتري حداكثر ظرف مدت 20 روز به شماره شباي معرفي شده، مسترد ميگردد و هيچگونه مسئوليتي از بابت تحويل خودرو متوجه شركت نخواهد بود.

نكته 2: متقاضياني كه فاقد هر يك از شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در بخشنامه ) مثلا دارا بودن پلاك فعال انتظامي نصب شده برروي خودروهاي سواري با كاربري شخصي(يا فاقد گواهينامه رانندگي حداقل پايه سوم معتبر)عدم انقضاي تاريخ اعتبار( و… باشند، در صورت اقدام به ثبت نام، ضمن كان لم يكن تلقي شدن ثبت نام ايشان، به مدت 3 سال از ثبتنام درتمامي طرح هاي فروش آتي محصولات شركت ايران خودرو محروم خواهند شد.  

نكته3: در اين بخشنامه از زمان واريز وجه تا تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف پرداخت نخواهد شد.

 

v شرايط عمومي بخشنامه: 

 1. به هر كد ملي فقط يك دستگاه خودرو تعلق ميگيرد.
 2. حداقل فاصله از آخرين خريد )ثبت نام يا تحويل خودرو( از شركت هاي ايران خودرو و ساير خودروسازان 48 ماه ميباشد.
 3. ثبتنام براي متقاضيان داراي پلاك انتظامي فعال )نصب برروي خودروهاي سواري با كاربري شخصي( ممنوع بوده، همچنين ارائه گواهينامه رانندگي حداقل پايه سوم معتبر )عدم انقضاي تاريخ اعتبار( الزامي ميباشد.
 4. انتقال امتياز و حقوق ناشي از انتخاب شدن در قرعه كشي به اشخاص ثالث) حتي به صورت وكالتي ( ممنوع ميباشد.
 5. متقاضي بايد در هنگام ثبت نام، شماره حساب )شماره شبا( مربوط به خود را معرفي نمايد و براي واريز وجه، لازم است از كارتهاي بانكي به نام خود استفاده نمايد.
 6. شماره تلفن همراه معرفي شده بايد به نام فرد متقاضي باشد.
 7. ثبت نام براي متقاضيان حقوقي ميسر نخواهد بود.
 8. فرد انتخاب شده، ميبايست در مرحله واريز وجه، جهت انتخاب كد نمايندگي مطابق با استان محل سكونت )آدرس و كدپستي( اقدام نمايد .
 9. مشتري متعهد مي گردد حداكثر ظرف مدت 5 ماه از تاريخ تحويل ويا حداقل 1000 كيلومتر كاركرد خودرو براي سرويس اوليه به نمايندگي شركت مراجعه نمايد. در صورت عدم رعايت موارد فوق، گارانتي خودرو ابطال مي گردد.در صورت انقضاي مهلت تعيين شده و عدم مراجعه مشتري دوره گارانتي خودرو خاتمه يافته تلقي شده و هيچگونه حقي براي مشتري از اين بابت نخواهد بود
 10. امكان صلح در قرارداد وجود ندارد.
 11. خودروي قابل ارائه از طريق اين بخشنامه، از آخرين استاندارد زيست محيطي و مقررات اعلام شده و حاكم بر كشور در زمان تحويل خودرو، برخوردار خواهد بود.
 12. صحت كليه اطلاعات درج شده خصوصاً كد ملي،آدرس و كدپستي بر عهده متقاضي ميباشد و در صورت تغيير يا اشتباه در اطلاعات ارائه شده كليه تبعات احتمالي ناشي از آن مانند تاخير در تحويل و عدم شماره گذاري خودرو برعهده متقاضي ميباشد.

 

نكته: با توجه به دستورالعملهاي صادره توسط پليس راهور ناجا مبني بر ثبت و بهروزرساني اطلاعات فردي و آدرس مشتريان در سامانه شماره گذاري)سخا( ، در صورتيكه مشتري در سامانه  مذكور فاقد اطلاعات فردي و سكونتي بوده و يا بيشتر از يكسال از آخرين تاريخ بهروزرساني اطلاعات فردي و نشاني محل سكونت گذشته باشد، مشتري محترم ميبايست با مراجعه به سامانه سخا به آدرس https://sakha.epolice.ir نسبت به بهروزرساني و يا ثبت آخرين اطلاعات خود اقدام نموده و پس از تائيد توسط اداره پست تصوير نشاني ثبت شده در سامانه سخا را به نمايندگي محل ثبت نام خود تحويل نمايد. لازم به ذكر است تا زمانيكه برگه احراز سكونت توسط مشتري به نمايندگي ارائه نگردد و يا اطلاعات مورد نياز شماره گذاري به درستي ارائه نشده باشد، خودرو پلاك نمي گردد. همچنين علاوه بر اينكه سود تاخير در تحويل ناشي از عدم شماره گذاري به آنان تعلق نخواهد گرفت، هزينه پاركينگ و نگهداري خودرو از ايشان دريافت خواهد شد.

 

v شرايط اختصاصي بخشنامه:

 1. تحويل خودرو بر اساس اولويت بندي تعيين شده در قرعه كشي و ساير ضوابط ابلاغي كميته خودرو خواهد بود.
 2. انتخاب رنگ خودرو پس از اعلام اسامي منتخبين و توسط مشتري در مرحله واريز وجه صورت خواهد گرفت.
 3. خودروي ثبت نامي، از بيمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابلاغ شده در زمان تحويل خودرو برخوردار خواهد بود و در صورت افزايش قيمت بيمه شخص ثالث يا ساير الزامات قانوني، مشتري متعهد به پرداخت مابهالتفاوت ميباشد.
 4. در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويلل خلودرو در روش فلروش فلوق العلاده بلا موعلد تحويلل 90روزه برابلر ضلوابط مندرج در قلرارداد، معلادل 36 درصلد سلاليانه )3 درصلد ماهانله(، خسلارت تلاخير بله صلورت روز شلمار محاسلبه و مطلابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود.
 5. در صورت بلروز هرگونله تلاخير احتملالي در تحويلل خلودرو در روش فلروش فلوري بلا موعلد تحويلل 30روزه برابلر ضلوابط مندرج در قرارداد، معادل 30 درصلد سلاليانه )2.5 درصلد ماهانله(، خسلارت تلاخير بله صلورت روز شلمار محاسلبه و مطلابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود.
 6. امكان انصراف از ثبت نام تا قبل از پايان مهلت ثبت نام از طريق سايت و ميز كار )پنل كاربري( ميسر بوده و ليكن پس از انعقاد قرارداد ،مشتري به هيچ عنوان حق انصراف ندارد.
 7. سامانه پيام كوتاه شركت ايران خودرو به شماره 300096440 ميباشد و تمامي پيامكهاي ارسالي از طريق شماره مذكور صورت خواهد گرفت.
 8. اين بخشنامه بر مبناي مجوز صادره به شماره نامه 168801/60 مورخ 11/07/1401 تنظيم گرديده است.
جدول فروش فوقالعاده و فروش فوري محصولات ايران خودرو از طريق قرعه كشي

)ويژه متقاضيان عادي(- آذر 1401

موعد

تحويل

برنامه فروش بهاي اشتراك

طلايي تك ستاره اختياري

قيمت مصوب فروش

)ريال(

رنگ هاي قابل عرضه كد خودرو شرح خودرو
90 روزه  104184 

 38.900.000

 

 2.811.894.000سفيد-خاكستري متال-

مشكي-آبي كبود

 55505سورن  پلاس دوگانه سوز
 104185 24.000.000 2.091.258.000سفيد مشكي-خاكستري 35102پژو پارس سال سفارشي           با موتور XU7p 
30روزه  104186 24.000.000 2.091.258.000سفيد مشكي-خاكستري 35102پژو پارس سال سفارشي           با موتور XU7p 
 104187 38.900.000 2.811.894.000سفيد   55505سورن  پلاس دوگانه سوز
 104188 28.900.000

 

 2.850.000.000نقره اي-خاكستري متاليك- مشكي متاليك  16901وانت آريسان 2 )دوگانه سوز(

 

نكته 1: در صورت افزايش مبلغ بيمه، ماليات و ساير الزامات قانوني ،مشتري متعهد به پرداخت مابه التفاوت مي باشد .

نكته 2: متقاضيان خريد محصولات ايران خودرو مي بايست صرفا از طريق سامانه ايران خودرو  به نشاني esale.ikco.ir اقدام نمايند و از ثبتنام در سايتهاي غير معتبر و با نشاني هاي مشابه، پرهيز نمايند. واريز وجًه فقط از طريق سايت اينترنتي ايران خودرو و پس از اعلام اسامي برندگان خواهد بود.

نكته3: اشتراك طلايي اختياري تك ستاره به صورت پيش فرض انتخاب شده است، در صورتي كه مشتري تمايل به تغيير در سطح اشتراك طلايي يا حذف آن را داشته باشد ميتواند از مرحله واريز وجه تا قبل از تخصيص خودرو اقدام نمايد. متقاضيان محترم ميتوانند ضمن مطالعه ويژگيها و مزاياي سطوح مختلف اشتراك طلائي در سايت امداد خودرو )به آدرس: WWW.096440.COM(، ضمن برخورداري از حداكثر تخفيفات لحاظ شده، با آگاهي كامل نسبت به انتخاب اشتراك طلائي به صورت نقدي يا اقساطي بدون بهره در هنگام واريز وجه، اقدام نمايند. 

نكته 4: مشتري مي تواند جهت كسب اطلاعات از وضعيت قرارداد ،صدور سند)فاكتور فروش( و پلاك خودروي ثبت نامي به پروفايل شخصي ميز كار

 .مراجعه نمايد  www.customer.ikco.ir ويا www.esale.ikco.ir  : مشتري خود به نشاني اينترنتي

زمان فعال سازي اين بخشنامه بر روي سايت esale.ikco.ir روز پنجشنبه 03/09/1401 مي باشد

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *