بلاگ

 فروش فوری محصولات ایران خودرو _خودروهای فرسوده_آذر 1401

جایگزینی خودروهای فرسوده

 فروش فوری محصولات ایران خودرو _ آذر 1401_ طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده

“با عنايت به اهميت سلامت متقاضيان محترم، تاكيد مي گردد امكان ثبت نام از طريق سايت esale.ikco.ir در منزل ميسر است با سلام و احترام ؛

بدينوسيله به اطلاع عموم متقاضيان مشمول و حائز شرايط مي رساند در راستاي ابلاغ بند ف تبصره هفت قانون بودجه سال 1401 )طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده( ، براي مالكين خودروهاي فرسوده كه شرايط آن در سامانه فروش شركت ايران

خودرو به نشاني esale.ikco.ir اعلام مي گردد ، امكان ثبتنام يكدستگاه از محصولات ايران خودرو به قيمت مصوب و انعقاد قرارداد با ايران خودرو از طريق قرعه كشي براي متقاضيان فراهم شده است .

اطلاعات متقاضيان طرح مذكور از طريق سايت ايران خودرو به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت  ارسال ميگردد،و همچنين به اطلاع ميرساند قرعهكشي اين بخشنامه مشابه با بخشنامههاي جاري فروش فوق العاده و فروش فوري انجام ميشود تا پس از شناسايي متقاضيان حائز شرايط، امكان شركت در قرعه كشي براي متقاضيان واجد شرايط، ميسر گردد .

نكته1: تشخيص واجدين شرايط بر عهده ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور ميباشد.

نكته2: اجراي فرآيند ثبت نام وقرعه كشي در سامانه ايران خودرو و تحت نظارت وزارت صمت و سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان انجام مي شود

نكته3: شرايط خودروهاي فرسوده مطابق با آئين نامه هاي مرتبط )آئين نامه از رده خارج كردن خودروها فرسوده و آئين نامه موضوع ماده 8 قانون هواي پاك و اصلاحات آن( ميباشد كه در سايت فروش ايران خودرو به نشاني esale.ikco.ir  بارگذاري شده است .

پاسخگويي در خصوص ابهامات احتمالي، توسط ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت صورت ميپذيرد.

نكته4: قبل از احراز صلاحيت دارنده خودروي فرسوده از سوي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و اعلام منتخبين قرعه كشي از سوي سامانه فروش ايران خودرو و طي مراحل اسقاط خودروي فرسوده، متقاضيان امكان واريز هيچگونه وجهي را به ايران خودرو نخواهد داشت.

نكته5: حداكثر مهلت اجراي فرآيند اسقاط خودروي فرسوده بر اساس ضوابط ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، پس از برنده شدن در قرعهكشي، از سوي آن ستاد دو ماه تعيين شده است. بديهي است در صورت هرگونه تأخير ، عواقب آن بر عهده متقاضي خواهد بود.

نكته6: متقاضيان واجد شرايطي كه در قرعه كشي برنده شده باشند مي بايست در مركز اسقاط و قبل از اسقاط خودروي فرسوده با تنظيم اقرارنامه هرگونه ادعايي در خصوص نحوه استفاده از گواهي اسقاط صادر شده در سامانه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و ارزش آن را از خود سلب و ساقط نمايد.

نكته7: متقاضيان خودروي فرسوده كه مي خواهند وجه خودروي فرسوده و يا ارزش لاشه و يا امتيازات گواهي اسقاط را از مركز اسقاط دريافت نمايند نمي توانند در اين طرح شركت نمايند.

نكته8: قيمت فروش محصولات توسط شركت ايران خودرو معادل قيمت مصوب فروش در زمان واريز وجه ميباشد. مجدداً تأكيد ميگردد متقاضيان پس از طي مراحل تأييد احراز شرايط از سوي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و انتخاب از طريق قرعهكشي در سامانه فروش ايران خودرو و طي مراحل اسقاط خودروي فرسوده به اين شركت معرفي ميگردند و پس از آن امكان واريز وجه ميسر خواهد بود .

نكته 9 : به اطلاع مي رساند ثبت نام اين بخشنامه همزمان با ساير بخشنامههاي فروش فوقالعاده و فروش فوري انجام مي شود و متقاضيان محترم  فقط مي توانند در يك بخشنامه ثبت نام نمايند.

نمايندگان محترم ميبايست اين بخشنامه را براي اطلاع بيشتر متقاضيان حائز شرايط، در محل رؤيت هموطنان قرار دهند.

 • تاريخ شروع و مهلت ثبت نام:

طرح فروش فوق العاده برخي محصولات شركت ايران خودرو ويژه قانون جايگزيني خودروهاي فر سوده، )در صورت لزوم با روش قرعه كشي(، مطابق جدول انتهاي بخشنامه از روز پنجشنبه مورخ 03/09/1401 شروع و تا تاريخ 06/09/1401 ادامه خواهد داشت.

 • مراحل ثبت نام تا واريز وجه:

مرحله اول: متقاضي با مراجعه به سايت esale.ikco.ir نسبت به انتخاب محصول مورد نظر خود اقدام مي نمايد.

مرحله دوم: پس از انتخاب نوع ثبت نام توسط متقاضي به مرحله ثبت اطلاعات هويتي هدايت شده و نسبت به ايجاد/ويرايش پروفايل اقدام مي نمايد.

متقاضيان مي توانند قبل از انتخاب خودرو و روش فروش نيز نسبت به ايجاد پروفايل در سايت مذكور اقدام نمايند.نكته:

مرحله سوم: متقاضي محترم ميبايست اطلاعات خودروي فرسوده را ثبت و تأييد نمايد. پذيرش تبعات ناشي از عدم ثبت اطلاعات صحيح به عهده متقاضي ميباشد.

مرحله چهارم: در پايان فرآيند ثبت نام در سامانه فروش ايران خودرو، به متقاضي )مالك خودروي فرسوده( كد پيگيري اختصاص داده ميشود.

مرحله پنجم: در صورت لزوم، مراسم قرعه كشي پس از پايان مهلت ثبتنام و با حضور مراجع نظارتي برگزار ميگردد.

مرحله ششم: اعلام منتخبين قرعه كشي)مالكين خودروهاي فرسوده(، ازطريق سايت فروش اينترنتي esale.ikco.ir و يا ارسال پيامك اطلاع رساني ميگردد. متقاضي ميبايست با ورود به سايت، از نتيجه قرعه كشي ” انتخاب يا عدم انتخاب ” مطلع گردد) .زمان قرعه كشي نيز متعاقبا اعلام مي گردد(.

مرحله هفتم: شرايط خودروي فرسوده در سامانه فروش ايران خودرو اعلام و فرآيند اسقاط از طريق سامانه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور انجام خواهد شد. فرد منتخب و تأييد شده ميبايست ظرف مهلت حداكثر دوماه، فرآيند اسقاط خودروي فرسوده خود را انجام داده و پس از ثبت تاييدراهور در سيستم ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت وجه كامل خودرو را از طريق سايت فروش اينترنتي ايران خودرو به نشاني: esale.ikco.ir واريز نمايند. در صورت عدم واريز وجه،ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي شده و تعيين تكليف گواهي اسقاط صادر شده توسط ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور انجام ميگيرد.

نكته 1: در صورت مشاهده هرگونه  مغايرت در شرايط احراز خريدار ) شرايط عمومي و اختصاصي ( در هرمرحله تا قبل از تحويل خودرو ،ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي ميشود و وجه مشتري حداكثر ظرف مدت 20 روز به شماره حساب و يا شباي معرفي شده، مسترد ميگردد و هيچگونه مسئوليتي از بابت تحويل خودرو متوجه شركت نخواهد بود.

نكته2 : در اين بخشنامه از زمان واريز وجه تا تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف پرداخت نخواهد شد.

v شرايط عمومي بخشنامه:

 1. به هر كد ملي فقط يك دستگاه خودرو تعلق ميگيرد. در صورت ثبت نام، انتخاب و واريز وجه در اين بخشنامه، در قرعهكشي بخشنامه همزمان و بخشنامه هاي بعدي، شركت داده نميشود.
 2. انتقال امتياز و حقوق ناشي از انتخاب شدن در قرعه كشي به اشخاص ثالث ممنوع ميباشد.
 3. شماره تلفن همراه معرفي شده بايد به نام فرد متقاضي باشد.
 4. فرد انتخاب شده، ميبايست در مرحله واريز وجه، جهت انتخاب كد نمايندگي مطابق با استان محل سكونت )آدرس و كدپستي( اقدام نمايد .
 5. مشتري متعهد مي گردد حداكثر ظرف مدت 5 ماه از تاريخ تحويل ويا حداقل 1000 كيلومتر كاركرد خودرو براي سرويس اوليه به نمايندگي شركت مراجعه نمايد. در صورت عدم رعايت موارد فوق، گارانتي خودرو ابطال مي گردد.در صورت انقضاي مهلت تعيين شده و عدم مراجعه مشتري دوره گارانتي خودرو خاتمه يافته تلقي شده و هيچگونه حقي براي مشتري از اين بابت نخواهد بود
 6. امكان صلح در قرارداد وجود ندارد.
 7. خودروي جايگزين قابل ارائه از طريق اين بخشنامه از آخرين استاندارد زيست محيطي و مقررات اعلام شده و حاكم بر كشور در زمان تحويل خودرو برخوردار خواهد بود.
 8. امكان ثبت نام همزمان در ساير خودروسازان ميسر نيست.

v شرايط اختصاصي بخشنامه:

 1. ثبت نام براي مشتريان حقوقي ميسر نخواهد بود.
 2. متقاضيان طرحهاي فروش فوق العاده و يا پيش فروش جايگزيني خودروهاي فرسوده غير تاكسي كه در بخشنامه هاي قبلي منتخب شده و ثبت نام يا واريز وجه نموده اند، امكان ثبت نام در اين بخشنامه را ندارند.
 3. تحويل خودرو بر اساس اولويت بندي تعيين شده در قرعه كشي و ساير ضوابط ابلاغي خواهد بود.
 4. انتخاب رنگ خودرو پس از اعلام اسامي منتخبين و توسط مشتري در مرحله واريز وجه صورت خواهد گرفت.
 5. خودروي ثبت نامي، از بيمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابلاغ شده در زمان تحويل خودرو برخوردار خواهد بود و در صورت افزايش قيمت بيمه شخص ثالث، مشتري متعهد به پرداخت مابهالتفاوت ميباشد.
 6. اعلام شرايط و اطلاعات خودروي فرسوده توسط متقاضي خواهد بود و صحت كليه اطلاعات درج شده خصوصاً مشخصات خودروي فرسوده و مالكيت آن و  كد ملي،آدرس و كدپستي بر عهده متقاضي ميباشد و در صورت تغيير يا اشتباه در اطلاعات ارائه شده، كليه تبعات احتمالي ناشي از آن مانند تاخير در تحويل و عدم جايگزيني خودروي فرسوده و عدم شماره گذاري خودروي جايگزين  برعهده متقاضي ميباشد.

نكته: با توجه به دستورالعملهاي صادره توسط پليس راهور ناجا مبني بر ثبت و بهروزرساني اطلاعات فردي و آدرس مشتريان در سامانه شماره گذاري)سخا( ، در صورتيكه مشتري در سامانه  مذكور فاقد اطلاعات فردي و سكونتي بوده و يا بيشتر از يكسال از آخرين تاريخ بهروزرساني اطلاعات فردي و نشاني محل سكونت گذشته باشد، مشتري محترم ميبايست با مراجعه به سامانه سخا به آدرس https://sakha.epolice.ir نسبت به بهروزرساني و يا ثبت آخرين اطلاعات خود اقدام نموده و پس از تائيد توسط اداره پست تصوير نشاني ثبت شده در سامانه سخا را به نمايندگي محل ثبت نام خود تحويل نمايد. لازم به ذكر است تا زمانيكه برگه احراز سكونت توسط مشتري به نمايندگي ارائه نگردد و يا اطلاعات مورد نياز شماره گذاري به درستي ارائه نشده باشد، خودروي جايگزين شماره گذاري نمي گردد. همچنين علاوه بر اينكه سود تاخير در تحويل ناشي از عدم شماره گذاري به آنان تعلق نخواهد گرفت، هزينه پاركينگ و نگهداري خودرو از ايشان دريافت خواهد شد.

 1. در صورت بروز هرگونه تااخير احتماالي در تحويال خاودرو در روش فاروش فاوق العااده باا موعاد تحويال 90روزه برابار ضوابط مندرج در قرارداد، معادل 36 درصاد سااليانه) 3 درصاد ماهاناه( ،خساارت تااخير باه صاورت روز شامار محاسابه و مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود .
 2. در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويال خاودرو در روش فاروش فاوري باا موعاد تحويال 30روزه برابار ضاوابط مندرج در قارارداد، معاادل 30 درصاد سااليانه) 2.5 درصاد ماهاناه(، خساارت تااخير باه صاورت روز شامار محاسابه و مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود .
 3. امكان انصراف از ثبت نام تا قبل از پايان مهلت ثبت ناام از طرياق ساايت و مياز كاار )پنال كااربري( ميسار باوده و لايكن پس از واريز وجه، مشتري به هيچ عنوان حق انصراف ندارد.
 4. سامانه پيام كوتاه شركت اياران خاودرو باه شاماره 300096440 ميباشاد و تماامي پيامكهااي ارساالي از طرياق شاماره مذكور صورت خواهد گرفت.
 5. اين بخشنامه بر مبناي مجوز صادره در نامه شماره 168801/60 مورخ 11/07/1401  تنظيم گرديده است.

 

جدول فروش فوقالعاده و فروش فوري محصولات ايران خودرو از طريق قرعه كشي

)ويژه جايگزيني خودروهاي فرسوده( آذر 1401

موعد

تحويل

برنامه

فروش

قيمت مصوب فروش )ريال(رنگ هاي قابل عرضهكد خودروشرح خودرو جايگزين
90 روزه

) پس از واريز وجه نهايي(

 104194قيمت محصولات ماهانه بر روي

سايت فروش ايران خودرو اعلام ميگرددو تعيين قيمت خودروي جايگزين در زمان واريز وجه مشتري و پس از اسقاط خودروي فرسوده و مجاز شدن مشتري براي ثبت نام خواهد بود

سفيد-خاكستري متال-مشكي- آبي كبود 55505سورن  پلاس دوگانه سوز
 104195سفيد –مشكي-خاكستري 35102پژو پارس سال سفارشي   با موتور XU7p
30روزه

) پس از واريز وجه نهايي(

 104196سفيد –مشكي-خاكستري 35102پژو پارس سال سفارشي   با موتور XU7p
 104197سفيد 55505سورن  پلاس دوگانه سوز
 104198نقره اي-خاكستري متاليك- مشكي متاليك 16901وانت آريسان 2 )دوگانه سوز(

 

نكته 1: در صورت افزايش مبلغ بيمه، ماليات و ساير الزامات قانوني، مشتري متعهد به پرداخت مابه التفاوت مي باشد.

نكته 2: متقاضيان خريد محصولات ايران خودرو صرفاً از طريق سايت فروش اينترنتي به نشاني esale.ikco.ir اقدام نمايند و از ثبتنام در سايتهاي غير معتبر و با آدرس مشابه، پرهيز نمايند. مرحله واريز وجه در سايت اينترنتي ايران خودرو و پس از اعلام اسامي برندگان خواهد بود.

زمان فعال سازي اين بخشنامه بر روي سايت esale.ikco.ir  روز پنجشنبه  03/09/1401 مي باشد

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *