بلاگ

فروش فوری محصولات ایران خودرو_ ویژه حمایت از خانواده_آذر 1401

حمایت از جوانی جمعیت

فروش فوری محصولات ایران خودرو_ آذر 1401_ ویژه حمايت از خانواده و جواني جمعيت

با عنايت به اهميت سلامت متقاضيان محترم، تاكيد مي گردد امكان ثبت نام از طريق سايت esale.ikco.ir در منزل ميسر است با سلام و احترام ؛

بدينوسيله به اطلاع عموم متقاضيان مشمول و حائز شرايط مي رساند در راستاي ابلاغ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت در تاريخ 24/08/1400 از سوي مجلس شوراي اسلامي، براي مادراني كه فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاريخ قانون مذكور متولد شدهاند، امكان ثبتنام يكدستگاه از محصولات ايران خودرو  به قيمت مصوب، فراهم شده است .

در صورتيكه تعداد متقاضيان )مادران مشمول( در اين بخشنامه، بيش از ظرفيت شرايط فروش باشد ،اولويت با مادراني است كه طي دو سال قبل خودرويي دريافت نكرده باشند. در هر صورت اگر تعداد متقاضيان بيشتر از ظرفيت فروش باشد، تخصيص خودرو در قالب قرعهكشي صورت ميپذيرد و در غير اين صورت، براي تمامي مادران مشمول كه شرايط آنها به تاييد سازمانهاي ذيربط برسند، امكان واريز وجه ميسر خواهد گرديد.

همچنين به اطلاع مي رساند اطلاعات منتخبين طرح مذكور به سازمان ثبت احوال ارسال ميگردد، تا پس از شناسايي مادران حائز شرايط، امكان واريز وجه براي ايشان ميسر گردد .

نكته1: مشمولين و منتخبين طرحهاي قبلي ويژه قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، كه موفق به واريز وجه نشدهاند نيز ميتوانند با مراجعه به سايت فروش اينترنتي محصولات ايران خودرو، نسبت به ثبتنام اقدام نمايند.

در اين طرح قيمت خودروها قطعي بوده و موعد تحويل محصولات اين بخشنامه حداكثر30 و 90 روزه ميباشد.
  .قبل از قرعه كشي، متقاضي هيچگونه وجهي واريز نخواهد نمود

 

نكته4: به اطلاع متقاضيان محترم ميرساند ثبت نام اين بخشنامه همزمان با  ساير بخشنامه هاي فروش فوق العاده و فروش فوري انجام ميشود و متقاضي ميتواند فقط در يك بخشنامه ثبت نام نمايد.

 

تاريخ شروع و مهلت ثبت نام:  

طرح فروش فوق العاده )با موعد تحويل30 و 90روزه( برخي محصولات شركت ايران خودرو ويژه قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، )در صورت لزوم با روش قرعه كشي(، مطابق جدول انتهاي بخشنامه از روزپنجشنبه مورخ 03/09/1401 شروع و تا تاريخ 06/09/1401 ادامه خواهد داشت.

مطابق با بخ شنامه شماره 4249 دريافت كد كاربري و كلمه عبور قبل از ثبت نام در سايت فروش اينترنتي از الزامات ثبت نام ميبا شد .

لذا بديهي است در صورت عدم دريافت كد كاربري و كلمه عبور، امكان ثبت نام ميسر نخواهد بود.

v مراحل ثبت نام تا واريز وجه:

مرحله اول:  متقاضي، با ثبت كد كاربري و كلمه عبور خود،  به صفحه ثبت نام خود وارد مي شود.

متقاضيان مي توانند قبل از انتخاب خودرو و روش فروش نيز نسبت به ايجاد پروفايل در سايت مذكور اقدام نمايند.نكته:

مرحله دوم: متقاضي محترم مي بايست، موضوع زمان تولد فرزند دوم يا مابعد، پس از تاريخ 24/08/1400 را تأييد و پذيرش تبعات ناشي از عدم ثبت اطلاعات صحيح را تعهد نمايد.   

مرحله سوم: در پايان فرآيند ثبت نام و انتخاب خودرو، به متقاضي )مادر مشمول طرح(، كد پيگيري اختصاص داده ميشود .

مرحله چهارم: در صورت لزوم مراسم قرعه كشي پس از پايان مهلت ثبتنام و با حضور مراجع نظارتي برگزار ميگردد.

مرحله پنجم:  ارسال فهرست منتخبين قرعه كشي)مادران مشمول طرح( حداكثر 3 روز پس از پايان قرعهكشي جهت استعلام از مراجع ذيربط صورت مي پذيرد.

مرحله ششم: اعلام منتخبين قرعه كشي)مادران مشمول طرح(، حداكثر 3 روز پس از پاسخ دريافتي از مراجع ذيصلاح، ازطريق سايت فروش اينترنتي و يا ارسال پيامك. )متقاضي ميبايست با ورود به سايت، از نتيجه قرعه كشي انتخاب يا عدم انتخاب مطلع گردد( مرحله هفتم: فرد منتخب و تأييد شده، ميبايست ظرف مهلت3روز وجه كامل خودرو را از طريق سايت فروش اينترنتي ايران خودرو به آدرس: esale.ikco.ir واريز نمايند . در صورت عدم واريز وجه،ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي ميگردد.

نكته1 : در صورت مشاهده هرگونه  مغايرت در شرايط احراز خريدار ) شرايط عمومي و اختصاصي ( در هرمرحله تا قبل از تحويل خودرو، ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي ميشود و وجه مشتري حداكثر ظرف مدت 20 روز به شماره حساب و يا شباي معرفي شده، مسترد ميگردد و هيچگونه مسئوليتي از بابت تحويل خودرو متوجه شركت نخواهد بود.

نكته2 : در اين بخشنامه از زمان واريز وجه تا تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف پرداخت نخواهد شد.

v شرايط عمومي بخشنامه: 

 1. به هر كد ملي فقط يك دستگاه خودرو تعلق ميگيرد. در صورت ثبت نام، انتخاب و واريز وجه در اين بخشنامه، در قرعهكشي بخشنامه همزمان و بخشنامه هاي بعدي، شركت داده نميشود.
 2. انتقال امتياز ناشي از انتخاب شدن در قرعه كشي به اشخاص ثالث )حتي به صورت وكالتي( ممنوع ميباشد.
 3. شماره تلفن همراه معرفي شده بايد به نام فرد متقاضي باشد.
 4. فرد انتخاب شده، ميبايست در مرحله واريز وجه، جهت انتخاب كد نمايندگي مطابق با استان محل سكونت )آدرس و كدپستي( اقدام نمايد.
 5. مشتري متعهد مي گردد حداكثر ظرف مدت 5 ماه از تاريخ تحويل ويا حداقل 1000 كيلومتر كاركرد خودرو براي سرويس اوليه به نمايندگي شركت مراجعه نمايد. در صورت عدم رعايت موارد فوق، گارانتي خودرو ابطال مي گردد.در صورت انقضاي مهلت تعيين شده و عدم مراجعه مشتري دوره گارانتي خودرو خاتمه يافته تلقي شده و هيچگونه حقي براي مشتري از اين بابت نخواهد بود.
 6. امكان صلح در قرارداد وجود ندارد.
 7. خودروي قابل ارائه از طريق اين بخشنامه از آخرين استاندارد زيست محيطي و مقررات اعلام شده و حاكم بر كشور در زمان تحويل خودرو برخوردار خواهد بود.
 8. صحت كليه اطلاعات درج شده خصوصاً كد ملي،آدرس و كدپستي بر عهده متقاضي ميباشد و در صورت تغيير يا اشتباه در اطلاعات ارائه شده كليه تبعات احتمالي ناشي از آن مانند تأخير در تحويل و عدم شماره گذاري خودرو برعهده متقاضي ميباشد.

 

نكته: با توجه به دستورالعملهاي صادره توسط پليس راهور ناجا مبني بر ثبت و بهروزرساني اطلاعات فردي و آدرس مشتريان در سامانه شماره گذاري)سخا( ، در صورتيكه مشتري در سامانه  مذكور فاقد اطلاعات فردي و سكونتي بوده و يا بيشتر از يكسال از آخرين تاريخ بهروزرساني اطلاعات فردي و نشاني محل سكونت گذشته باشد، مشتري محترم ميبايست با مراجعه به سامانه سخا به آدرس https://sakha.epolice.ir نسبت به بهروزرساني و يا ثبت آخرين اطلاعات خود اقدام نموده و پس از تائيد توسط اداره پست تصوير نشاني ثبت شده در سامانه سخا را به نمايندگي محل ثبت نام خود تحويل نمايد. لازم به ذكر است تا زمانيكه برگه احراز سكونت توسط مشتري به نمايندگي ارائه نگردد و يا اطلاعات مورد نياز شماره گذاري به درستي ارائه نشده باشد، خودرو پلاك نمي گردد. همچنين علاوه بر اينكه سود تاخير در تحويل ناشي از عدم شماره گذاري به آنان تعلق نخواهد گرفت، هزينه پاركينگ و نگهداري خودرو از ايشان دريافت خواهد شد.

v شرايط اختصاصي بخشنامه:

 1. تحويل خودرو بر اساس اولويت بندي تعيين شده در قرعه كشي و ساير ضوابط ابلاغي كميته خودرو خواهد بود.
 2. انتخاب رنگ خودرو پس از اعلام اسامي منتخبين و توسط مشتري در مرحله واريز وجه صورت خواهد گرفت.
 3. خودروي ثبت نامي، از بيمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابلاغ شده در زمان تحويل خودرو برخوردار خواهد بود و در صورت افزايش قيمت بيمه شخص ثالث، مشتري متعهد به پرداخت مابهالتفاوت ميباشد.
 4. اعلام تولد فرزند دوم يا مابعد، پس از تاريخ 24/08/1400 و صحت كليه اطلاعات درج شده خصوصاً كد ملي،آدرس و كدپستي بر عهده متقاضي ميباشد و در صورت تغيير يا اشتباه در اطلاعات ارائه شده، كليه تبعات احتمالي ناشي از آن مانند تاخير در تحويل و عدم شماره گذاري خودرو برعهده متقاضي ميباشد.
 5. در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويلل خلودرو در روش فلروش فلوق العلاده بلا موعلد تحويلل 90روزه برابلر ضلوابط مندرج در قلرارداد، معلادل 36 درصلد سلاليانه )3 درصلد ماهانله(، خسلارت تلاخير بله صلورت روز شلمار محاسلبه و مطلابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود.
 6. در صورت بلروز هرگونله تلاخير احتملالي در تحويلل خلودرو در روش فلروش فلوري بلا موعلد تحويلل 30روزه برابلر ضلوابط مندرج در قرارداد، معادل 30 درصلد سلاليانه )2.5 درصلد ماهانله(، خسلارت تلاخير بله صلورت روز شلمار محاسلبه و مطلابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود.
 7. امكان انصراف از ثبت نام تا قبل از پايان مهلت ثبت نام از طريق سايت و ميز كار )پنل كاربري( ميسر بوده و ليكن پس از واريز وجه ،مشتري به هيچ عنوان حق انصراف ندارد.
 8. سامانه پيام كوتاه شركت ايران خودرو به شماره 300096440 ميباشد و تمامي پيامكهاي ارسالي از طريق شماره مذكور صورت خواهد گرفت.
 9. اين بخشنامه بر مبناي مجوز صادره به شماره نامه 168801/60 مورخ 11/07/1401 تنظيم گرديده است.

 

جدول فروش فوقالعاده و فروش فوري محصولات ايران خودرو از طريق قرعه كشي

)ويژه قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت(- آذر 1401

موعد

تحويل

برنامه فروش بهاي اشتراك

طلايي تك ستاره اختياري

قيمت مصوب فروش

)ريال(

رنگ هاي قابل عرضه كد خودرو شرح خودرو
90 روزه  104189 

 38.900.000

 

 2.811.894.000سفيد-خاكستري متال-

مشكي-آبي كبود

 55505سورن  پلاس دوگانه سوز
 104190 24.000.000 2.091.258.000سفيد مشكي-خاكستري 35102پژو پارس سال سفارشي          با موتور XU7p 
30روزه  104191 24.000.000 2.091.258.000سفيد مشكي-خاكستري 35102پژو پارس سال سفارشي          با موتور XU7p 
 104192 38.900.000 2.811.894.000سفيد   55505سورن  پلاس دوگانه سوز
 104193 28.900.000 2.850.000.000نقره اي-خاكستري متاليك- مشكي متاليك  16901وانت آريسان 2 )دوگانه سوز(
 

 

 نكته 1: در صورت افزايش مبلغ بيمه، ماليات و ساير الزامات قانوني ،مشتري متعهد به پرداخت مابه التفاوت مي باشد .

نكته 2: متقاضيان خريد محصولات ايران خودرو صرفا از طريق سامانه شركت ايران خودرو به نشاني esale.ikco.ir اقدام نمايند و از ثبتنام در سايتهاي غير معتبر و با نشاني هاي مشابه، پرهيز نمايند. وًاريز وجه در سايت اينترنتي ايران خودرو و پس از اعلام اسامي برندگان خواهد بود.

نكته3: اشتراك طلايي اختياري تك ستاره به صورت پيش فرض انتخاب شده است، در صورتي كه مشتري تمايل به تغيير در سطح اشتراك طلايي يا حذف آن را داشته باشد ميتواند از مرحله واريز وجه تا قبل از تخصيص خودرو اقدام نمايد. متقاضيان محترم ميتوانند ضمن مطالعه ويژگيها و مزاياي سطوح مختلف اشتراك طلائي در سايت امداد خودرو )به آدرس: WWW.096440.COM(، ضمن برخورداري از حداكثر تخفيفات لحاظ شده، با آگاهي كامل نسبت به انتخاب اشتراك طلائي به صورت نقدي يا اقساطي بدون بهره در هنگام واريز وجه، اقدام نمايند.

نكته 4: مشتري مي تواند جهت كسب اطلاعات از وضعيت قرارداد ،صدور سند)فاكتور فروش( و پلاك خودروي ثبت نامي به پروفايل شخصي ميز كار

 .مراجعه نمايد  www.customer.ikco.ir ويا www.esale.ikco.ir  : مشتري خود به نشاني اينترنتي

زمان فعال سازي اين بخشنامه بر روي سايت esale.ikco.ir روز پنجشنبه03/09/1401 مي باشد

                                                                                                                                                    

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *