بلاگ

اعلام شرايط پيش فروش انواع محصولات گروه خودروسازي سايپا  

سایپا

احتراماً، بدينوسيله به اطلاع متقاضيان محترم و نمايندگيهاي مجاز گروه خودروسازي سايپا ميرساند، شرايط پيش فروش انواع محصولات گروه خودروسازي سايپا به شرح جدول ذيل اعلام ميگردد:

 

شرايط پيش فروش يكساله عادي و طرح قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت                                    

زمان تحويل قيمت خودرومبلغ علي الحساب  پيش پرداخت ) ريال(نوع خودرو
تير الي مهر 0012قيمت روز خودرو  در زمان تحويل  مندرج در قرارداد مشتريان  0/723/737/111شاهين  
ارديبهشت الي مهر 0012 0/302/711/111ساينا S اتوماتيك
 0/002/711/111ساينا S دوگانه سوز
تير الي مهر 0012 000/377/111سايپا 070 

*زمان تحويل خودروها مطابق جدول فوق در ) هفته چهارم ( ماههاي ذكر شده ميباشد.   

تاريخ و نحوه ثبت نام:   

متقاضيان محترم از ساعت 01 صبح روز پنجشنبه مورخ 07/10/0010 ميتوانند با ورود به سايت فروش گروه خودروسازي سايپا به آدرس https://saipa.iranecar.com پس از ثبت اطلاعات شخصي و دريافت  كد كاربري و رمز عبور اخذ شده از سايت، نسبت به انتخاب نوع خودرو و ثبت نام / پيش ثبت نام اقدام نمايند .

لازم بذكر است امكان پيش ثبت نام در طرح هاي مربوط به قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت بمدت 3 روز فعال بوده و در خصوص ثبت نام ساير روش هاي فروش تا زمان تكميل ظرفيت امكان ثبت نام وجود دارد .

نكات اختصاصي در خصوص طرح قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت:     

 • در راستاي ابلاغ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوبه شوراي اسلامي به تاريخ 00/10/0011، گروه خودروسازي سايپا امكان ثبت نام يكدستگاه از محصولات مطابق جدول فوق را براي مادراني كه فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاريخ مذكور متولد شدهاند بشرح اين بخشنامه فراهم نموده است .
 • درطرحهاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت جهت كليه محصولات طرح مذكور ابتدا پيش ثبت نام انجام ميپذيرد و پس از شناسايي مادران حائز شرايط امكان ثبت نام نهايي و واريز وجه ميسر خواهد شد .
 • در طرحهاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت محدوديت پلاك فعال، حداقل سن 00 سال، دارا بودن گواهينامه رانندگي، عدم خريد

00 ماه گذشته براي مادران حائز شرايط لحاظ نخواهد شد.

* در طرحهاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت هر كدملي تنها مجاز به ثبت نام يك دستگاه خودرو در يكي از شركتهاي خودروساز ميباشد.      

 

شرايط عمومي بخشنامه:  

 • محدوديت كد ملي براي ثبت نام ها اعمال خواهد شد )هر كد ملي صرفاً مجاز به ثبت نام يك دستگاه خودرو ميباشد ( .
 • حداقل سن متقاضيان خريد خودرو 00 سال و ملزم به ارائه گواهينامه خودرو حداقل پايه سوم مي باشند.
 • امكان صلح )خريد انصرافي( و انتقال خودرو بصورت وكالتي وجود ندارد.
 • شماره كارت , شماره حساب بانكي و شماره شبا كه در آينده وجوه خريد خودرو از آن به حساب شركت خودروساز واريز مي گردد الزاماً بايد متعلق به شخص متقاضي باشد. درصورت درج اطلاعات نادرست)شماره شبا(، تمام مسئوليت آن متوجه متقاضي ثبتنامكننده خواهد بود.
 • شماره تلفن همراه اعلام شده مي بايست متعلق به شخص متقاضي باشد.
 • كدپستي متقاضي ثبت نام كننده و كد نمايندگي انتخابي توسط مشتري ميبايست از يك استان باشند. بديهي است پس از انتخاب كد نمايندگي امكان تغيير نمايندگي تحويل گيرنده وجود نداشته و مسئوليت آن بر عهده گروه سايپا نمي باشد.
 • مشتريان محترم ميبايست پس از كاركرد 0111 كيلومتر و حداكثر 7 ماه از تاريخ تحويل خودرو براي انجام سرويس اوليه به نمايندگيهاي گروه خودروسازي سايپا مراجعه نمايند در غير اينصورت گارانتي خودرو ابطال ميگردد .
 • ساير محدوديتهاي لازم جهت ثبت نام در سيستم فروش اعمال گرديده است.
 • چنانچهدرهريكازمراحلثبتنامتاتحويلخودرو، مشخصگردد اطلاعاتمتقاضيناصحيح بودهوياناقضشرايط بخشنامه ميباشد، ثبت نام متقاضي كان لم يكن خواهدگرديد.

11- در صورتيكه پس از امضاي قرارداد في مابين مشتري بر حسب ضرورت و يا الزامات قانوني و يا لزوم رعايت استانداردهاي اجباري و محيط زيست از جمله ) سطح آلايندگي يورو4، يورو5 و (… شركت ملزم به نصب تجهيزات و يا لوازم اضافي ) آپشن ( بر روي خودرو گردد و يا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود و هرگونه افزايش هزينههاي)شماره گذاري،بيمه، ماليات، ماليات نقل و انتقال و …( تا قبل از فاكتور خودرو صورت پذيرد، دعوتنامه تكميل وجه هزينههاي مربوطه صادر خواهد شد.

 • با توجه به اهميت كنترل مدارك هويتي و آدرس محل سكونت مشتريان ، نمايندگي موظف است مدارك و مستندات مشتريان را مطابق بخشنامه هاي 184314 مورخ

12/15/1411و186689مورخ13/15/1411و424318مورخ21/11/1411و469251مورخ19/11/1411و142214مورخ22/14/1411 كنترل و از صحت و سقم آن اطمينان حاصل نمايد.

 • باتوجه به دستورالعملهاي صادره توسط پليس راهور ناجا مبني بر ثبت و بروزرساني اطلاعات فردي و آدرس مشتريان در سامانه شمارهگذاري موارد ذيل متذكر ميگردد:

الف(  در صورتيكه مشتري در سامانه شماره گذاري فاقد اطلاعات فردي و سكونتي بوده و يا بيشتر از يكسال از آخرين تاريخ بروزرساني اطلاعات فردي و نشاني محل سكونت آن در سامانه شماره گذاري گذشته باشد، مشتري محترم ميبايست با مراجعه به سامانه سخا ) كه در سايت اينترنتي نشاني آن موجود ميباشد( نسبت به بروزرساني و يا ثبت آخرين اطلاعات خود اقدام نموده و پس از تائيد توسط اداره پست تصوير نشاني ثبت شده در سامانه سخا را به نمايندگي محل ثبت نام خود تحويل نمايد.

ب( در صورتيكه مشتري داراي برگه احراز سكونت باشد ميبايست حتماً برگه مذكور را به نمايندگي محل ثبت نام خود تحويل نمايد در غير اينصورت عواقب ناشي از آن بر عهده مشتري خواهد بود.

لازم به ذكر است تا زمانيكه برگه احراز سكونت توسط مشتري به نمايندگي ارائه نگردد و يا اطلاعات مورد نياز شماره گذاري به درستي ارائه نشده باشد، شماره پذيرش مشتري وارد مرحله تخصيص نخواهد شد و فاكتور نميگرددو عواقب ناشي از عدم فرآيند مذكور بر عهده مشتري خواهد بود همچنين علاوه بر اينكه سود تاخير در تحويل ناشي از عدم شماره گذاري به آنان تعلق نخواهد گرفت، هزينه پاركينگ و نگهداري خودرو نيز از ايشان دريافت خواهد شد.

 • مشتريان محترم ميتوانند جهت رويت ويژگيها و تجهيزات محصولات به سايت saipacorp.com مراجعه نمايند.
 • در روش پيش فروش يكساله، قيمت غير قطعي ميباشد. همچنين قيمت نهايي خودروها در زمان ارسال دعوتنامه به قيمت روز شركت بوده و بر اساس قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد مشتريان، محاسبه و اخذ خواهد شد .

   تبصره:  مبلغ واريزي از سوي مصرف كننده به عنوان بخشي از ثمن معامله به صورت علي الحساب پرداخت گرديده است. قيمت نهايي خودرو بر اساس قرارداد پس از صدور دعوتنامه توسط خودروساز و تكميل وجه توسط مصرف كننده و بر مبناي قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد مشخص خواهد شد .

 • در روش پيش فروش يكساله، رنگ خودرو توسط مشتري و پس از صدور دعوتنامه تكميل وجه بر اساس رنگهاي قابل عرضه انتخاب خواهد شد. بنابراين رنگ انتخابي در زمان ثبت نام، ملاك تحويل خودرو نخواهد بود.
 • در روش پيش فروش يكساله از زمان واريز وجه تا زمان تحويل خودرو ، سود مشاركت و انصراف صفر خواهد بود.
 • در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالي در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، خسارت تاخير در روش پيش فروش يكساله معادل 12درصد ساليانه، محاسبه و در بازه زماني مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود.
 • در روش هاي پيش فروش يكساله امكان انتخاب بستههاي خدمت و آپشن براي خودروها بصورت اختياري فراهم مي باشد . در صورت انتخاب بسته، مبلغ آن در زمان پرداخت مابه التفاوت از مشتريان اخذ ميگردد.
 • مشتريان محترم ميتوانند جهت رويت بستههاي خدمت و آپشن به سايت saipayadak.org مراجعه نمايند.

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *